Apie BEROC


BEROC pradėjo savo veiklą 2008 m. kaip bendras Stokholmo pereinamosios ekonomikos instituto (SITE) ir Ekonominio švietimo ir tyrimų konsorciumo (EERC) projektas, finansiškai remiamas Švedijos plėtros agentūros (SIDA) ir Eurazijos fondo (Rytų Europos fondas).  Šiandien BEROC yra pirmaujantis nepriklausomas akademinių tyrimų centras ekonominių tyrimų srityje Baltarusijoje (daugiau informacijos angly kalba). 

BEROC misija – skatinti rinkos ekonomikos plėtrą Baltarusijoje, kuriant viešą dialogą, pagrįstą kokybiška ekonomine analize ir patirtimi; diegti tarptautines akademines vertybes baltarusių bendruomenėse, remiantis ekonominius tyrimais ir tarptautinėmis švietimo programomis.

Siekdamas įgyvendinti savo misiją BEROC atlieka akademinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, organizuoja ekonomikos studijų programas ir vykdo kitą susijusią veiklą.

Vienas iš pagrindinių BEROC tikslų - kaupti ir skleisti naujas žinias apie Baltarusijos ekonomiką, jos problemas ir tendencijas bei veiksmingo nepriklausomos demokratinės Baltarusijos ekonomikos modelio kūrimo perspektyvas. Šiandien BEROC savo užduotimi laiko šalies žmogiškojo kapitalo išsaugojimą ir vystymą per švietimo, mokslinių tyrimų ir diskusijų projektus. 

BEROC komanda - tai lyderių pozicijas užimantys ekspertai, kurie specializuojasi įvairiose ekonomikos srityse. Be to, BEROC pritraukia žinomus ekonomistus, dirbančius pirmaujančiuose universitetuose ir mokslinių tyrimų centruose visame pasaulyje, dalyvauti bendruose mokslinių tyrimų ir švietimo projektuose.

Centras plėtoja Baltarusijos ir tarptautinių akademinių bendruomenių ryšius, suteikdamas platformą diskusijoms, kuriose dalyvauja ekspertai, šiuo metu dirbantys pirmaujančiuose užsienio universitetuose.

BEROC priklauso mokslinių tyrimų centrų tinklui, kurio nariais SITE (Stokholmas), BICEPS (Ryga), CenEA (Ščecinas) ir KSE (Kyjivas).

Nuo 2022 m. BEROC veikia už Baltarusijos ribų ir šiandien Lietuvos pagalbos ir paramos dėka tęsia savo veiklą ir toliau skatina ekonomines reformas, kurios leistų išnaudoti visą nepriklausomos Baltarusijos ekonominių santykių su Europos Sąjunga potencialą. 

Tyrimai

Akademiniai tyrimai yra svarbiausia BEROC veiklos kryptis. Mokslininkai gali laisvai rinktis mokslinio darbo sritį, o tai leidžia  jiems kuo geriau išnaudoti savo potencialą. Mūsų organizacijos požiūriu toks metodas yra produktyvus, nes BEROC gali aprėpti platų mokslinių tyrimų temų spektrą. Pavyzdžiui, 2022 m. atlikome mokslinius tyrimus šiomis temomis: ekonomikos ir struktūrinės reformos; privataus sektoriaus plėtra; inovacijos; makroekonominės ir pinigų politikos modeliavimas; žalioji ekonomika; lyčių lygybės klausimai(daugiau informacijos angly kalba).

Dabartinės ekonomikos būklės tyrimai ir rekomendacijos. Vienas iš pagrindinių BEROC mokslinių tyrimų projektų - Baltarusijos ekonomikos stebėsena. Jis apima 7 rūšių analitines ataskaitas apie dabartines Baltarusijos ekonomikos tendencijas. Du iš šių produktų pagrįsti sociologinėmis apklausomis, kuriomis tiriama įmonių ir namų ūkių elgsena ir nuotaikos. Taip pat atliekamos makroekonominių tendencijų, padėties finansų rinkoje, infliacijos ir kitų veiksnių, darančių įtaką dabartinei ekonomikos būklei ir jos perspektyvoms, apžvalgos.

Baltarusijos ekonomikos stebėsena pradėta vykdyti 2020 m. pabaigoje, kai Baltarusijos valdžios institucijos pradėjo slėpti duomenis apie svarbiausius ir jautriausius klausimus, turinčius įtakos žmonių ekonominiam ir socialiniam gyvenimui. Tyrimai, kuriami Stebėsenos ribose, padeda ekonomikos subjektams orientuotis dabartinėje situacijoje, kai nėra oficialių duomenų. Vien 2022 m. BEROC pagal Baltarusijos ekonomikos stebėsenos projektą paskelbė 23 ataskaitas.

BEROC švietimo programos

Vienas iš pagrindinių BEROC tikslų - gerinti baltarusių ekonominio išsilavinimo kokybę ir į Baltarusijos ekonomikos mokslą įnešti tarptautinės patirties ir žinių. Šiuo tikslu vykdome šias programas:
Programos studentams ir jauniems specialistams
Studentų ekonomikos mokykla (daugiau informacijos anglų kalba). Pagrindinis programos tikslas - supažindinti Baltarusijos studentus su pagrindinėmis šiuolaikinio ekonomikos mokslo sąvokomis (makroekonomika, mikroekonomika, ekonometrija), remiantis tarptautiniais standartais, kuriuos Baltarusijos universitetų programos ne visada atitinka. Nuo 2011 m. suorganizavome 12 studentų mokyklų. Nuo 2020 m. programas turėjome perkelti į internetinį formatą, todėl dabar jomis gali naudotis Baltarusijos studentai, kad ir kur jie būtų. Studentų mokyklose dėstoma anglų kalba. Iki priverstinio BEROC komandos persikėlimo iš Baltarusijos taip pat vykdėme jauniems specialistams skirtas ekonomikos mokymo programas rusų kalba, įskaitant Podiplominių studijų mokyklą ir KEF ekonomikos mokyklą.
Nuo 2024 m. planuojame organizuoti sistemingesnį ir platesnį mokymą studentams iš Baltarusijos. Bendradarbiaudami su Europos humanitariniu universitetu (EHU) Vilniuje, parengėme visavertę ekonomikos bakalauro programą, kuri netrukus bus pradėta įgyvendinti. Bendradarbiaudami su EHU, taip pat pradėsime rengti verslo kursus Baltarusijos įmonių vadovams.
Programos žurnalistams, NVO ir viešosios nuomonės formavimo lyderiams
2022 m. BEROC pirmą kartą surengė Ekonominio mąstymo ir reformų mokyklą Baltarusijos politikos ir NVO lyderiams. Jos tikslas - išmokyti ekonominio mąstymo pagrindų ir pagrindinių ekonominių sąvokų, kurios padės kurti Baltarusijos ateities viziją ir šaliai reikalingas ekonomines reformas.
BEROC reguliariai rengia unikalias ekonominio mokymo programas žurnalistams. 2021 m. pradėjome naują projektą - Ekonominės žurnalistikos laboratoriją (daugiau informacijos anglų kalba), kurioje žurnalistai studijuoja pagrindines ekonomikos koncepcijas. Jie taip pat dalyvauja meistriškumo kursuose ir sesijose su mentoriais, kur įgyja ir stiprina savo analitinės žurnalistikos įgūdžius. Naujasis BEROC projektas "Žaliosios ekonomikos mokykla žurnalistams" vykdomas panašiu principu. Buvome pirmoji organizacija Baltarusijoje, parengusi išsamią žiniasklaidos atstovų mokymo programą šia tema.